Τοποθέτηση

Image

Μέτρηση

Η ακριβής μέτρηση των διαστάσεων του ανοίγματος είναι βασική προϋπόθεση για την σωστή τοποθέτηση της σήτας. Πρέπει να γίνεται σε περισσότερα από ένα σημεία για κάθε διάσταση ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιας απόκλισης. Εξίσου σημαντικό είναι να λάβει υπόψη του ο τοποθετητής τις διαφορετικές ιδιαιτερότητες που μπορεί έχει το κάθε άνοιγμα και η επιφάνεια στην οποία θα γίνει η τοποθέτηση. Κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαστάσεις κατασκευής της σήτας είναι η καμπυλότητα στις γωνίες και η τραχύτητα του τοίχου, το φούσκωμα σε σημεία αν η τοποθέτηση γίνεται σε ξύλο και η ύπαρξη σοβατεπί στο πάτωμα. Όλα αυτά μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες στην τοποθέτηση, ένας εξειδικευμένος τεχνικός όμως θα δώσει εύκολα λύση σε κάθε πιθανό πρόβλημα.

Τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνικό

Η σωστή και με προσοχή στις λεπτομέρειες τοποθέτηση είναι βασικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία της σήτας. Εξίσου σημαντική είναι η ρύθμιση της που ακολουθεί την τοποθέτηση, καθώς επηρεάζει άμεσα την αντοχή της σήτας στον χρόνο. Μία σήτα που δεν έχει ρυθμιστεί σωστά θα παρουσιάσει φθορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να ολοκληρώσει την εργασία με το επιθυμητό αποτέλεσμα επιλύοντας όποιο πρόβλημα ενδεχομένως ανακύψει κατά τη διάρκεια της. Η σωστή τοποθέτηση και ρύθμιση της σήτας, εκτός από την εύρυθμη λειτουργία για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα που έχουν ως αποτέλεσμα, αποτελούν και μία από τις προϋποθέσεις για την ισχύ της εγγύησης που ακολουθεί τα προϊόντα μας.

Image
Image

Τοποθέτηση από μη εξιδεικευμένο

Σε περίπτωση που η τοποθέτηση και ρύθμιση της σήτας δεν είναι δυνατό να γίνουν από εξειδικευμένο τεχνικό, η εταιρεία μας παρέχει έντυπο οδηγιών τοποθέτησης, ρύθμισης και χρήσης για όσα μοντέλα είναι δυνατό να ακολουθηθεί η διαδικασία από κάποιον ανειδίκευτο. Η σωστή τοποθέτηση και ρύθμιση της σήτας, εκτός από την εύρυθμη λειτουργία για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα που έχουν ως αποτέλεσμα, αποτελούν και μία από τις προϋποθέσεις για την ισχύ της εγγύησης που ακολουθεί τα προϊόντα μας.